::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ـ 1 ـ شعـــــرهــــا
ســـحـرگـــاهـــان
در شکل های کلاسیک

ـ 2 ـ شعــــر هـــــا
ســــرود ســحــــر
در شکل های آزاد
ـ ( نیمایی و شعر منثور)
ـ

ترجمهء شعر های م . سحــر به زبان فرانسه
L'Aube ـ 3 ـ

ـ 4 ـ ترجمهء شعـــر از آثار دیگران
هـــــــم آوازان

ـ 5 ـ مقاله و جُستـــار
سخن هــــا کـــه بـــایــد ...ـ

شعر هایی که من می ستایم
ـ 6 ـ برگزیدهء شعر از دیگران

:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
mardi 22 juillet 2014

کتاب ترانه های سحرکتاب ترانه های سحر 
انتشار یافته است 
lundi 23 août 2010

سه کتاب تازه از م.سحر

از م.سحر کتاب های زیر در سال جاری انتشار یافتند

1

داوری یا عرضةالنساء

..............................................................................
2


گفتمان الرجال
....................................................................................

3

قصهء ما راسته

.......................................................................................................................


این هرسه کتاب از سوی انتشارات پیام
در لوکزامبورگ منتشر شده اند
برای تهیه این کتاب ها دوستداران می توانند به نشانی زیر
با انتشارات پیام
یا از طریق ایمیل زیر
با م.سحر تماس بگیرند

mercredi 24 septembre 2008

کتاب هایی که انتشار اینترنتی یافته اند ، اما هنوز به چاپ نرسیده اند:ـ
.
زبان فارسی و هویت ایرانیان
نگران جنگ
خس میقات
کتاب های در دست انتشار:ـ
.
شرح این هجران
گفتمان الرجال
دربارهء شعر
لحظه ها و شعرواره ها
از دیگران
ترجمه ء شعر

mardi 21 août 2007

همکاری برای دو کتاب


در همکاری با دکتر محمد جعفر محجوبسنــدبـــادنـــامــهء منــظـــوم
به تصحیح و مقدمهء : ـ
دکتر محمد جعفر محجوب
باز سرائی قسمت های افتادهء کتاب از : ـ
محمد جلالی چیمه (م. سحر) ـ
انشارات : توس
تهران ،1381
..................................................................................
برای خواندن نوشته های روی جلد و آشنایی با این کتاب
. روی تصویر پشت جلد کتاب سنـدبـادنـامـهء منظوم کلیک کنید

................................................................................................


ترجمهء مشترک


گـزیــده جـــا تـــه کــــه


داستانهای تولد و زندگی های پیاپی بودا
ترجمهء متن منثور :ـ
حسین اسماعیلی
ترجمهء متنِ منظوم ، به شعر فارسی: ـ
محمد جلالی چیمه (م . سحر) ـ


انتشارات هرمس
تهران ، 1385
شعـــر زنــــان افغـــانستــــان
انتشارات خاوران
پاریس ، سال 2000
...............................................................
...........
من ( م. سحر) شعرهایی را که در این کتاب آمده اند ــ به درخواست ناشر
از میان متون بسیاری که گرد آوری کرده و در اختیار من نهاده بود، ــ
برگزیده و به دقت تمام ویرایش کرده ام.ـ
اگر خوانندگان نام محمد جلالی (م.سحر ) ـرابه عنوان برگزیننده و ویرایشگر
، روی جلد این کتاب نمی بینند دارای عللی ست که چند و چون آن
تا امروز بر من پوشیده مانده است.ـ
.................................... ـ
البته «گزینش اشعاراز سوی م. سحر» در مقدمه کتاب قید شده
اما از کار ویرایش متن ها سخنی نرفته است. ـ
.......... به هر حال از آنجا که این هردو مسئولیت به تمام و کمال بر عهدهء من بوده
واز آنجا که بدون هیچگونه چشمداشت مادی با رغبت کامل و خلوص تمام
چند ماهی روی آن کار کرده ام ، این «برگزیدهء شعر زنان افغانستان » را از جمله
کوشش های فرهنگی و ادبی خود می شمارم وسرانجام پس از گذشت 7 سال
در اینجا همه گونه مسئولیت آن را در زمینه های یاد شده می پذیرم. ـ
.........................
م.سحر

lundi 20 août 2007

چهـــار کتـــاب دیــگــرصدای زنگ حضور
Book press :نشــر
لندن ،2003
........................
:::::::::::::::::::::::::


دیــدار بـا کـدامیـن فـرداست؟
انتشارات :عصر جدید
استکهلم ، 1991
..................
:::::::::::::::::

در بـــی بهـــار و بــی بـــاران
انتشارات : گذر
پاریس ، 1984
...................
:::::::::::::::::::

غـــــزلــــواره هـــــا

انتشارات : گذر
پاریس ،1984
دو دفتر و یک قصیده

ـــ یادآر زشـمع مُرده یادآر
ـــــــــــــــــــــ چاپ پاریس
1358 ــــــــــــــــــــــبـــه یـــاد میهـــن خـــو نیـن
ـ چاپ پاریس
1360 ـ


چهرهء پتیارگان به ماه مجوئید
ـ پاریس
1982 ـ